Działki przemysłowe
Tereny zielone
Udziały na sprzedaż
Grunty, nieruchomości
Inwestuj w Częstochowie
Tereny pohutnicze
Tereny inwestycyjne

Skarżysko-Kamienna jest 50-tysięcznym miastem położonym w północnej części województwa świętokrzyskiego na przecięciu głównych szlaków drogowych i kolejowych z Warszawy do Krakowa i z Łodzi do Rzeszowa. Rozciąga się malowniczo w dolinie rzeki Kamiennej i dolinach jej dopływów oraz na okalających je wzniesieniach. Miasto jest atrakcyjne lokalizacyjnie ze względu na sąsiedztwo węzła drogowego i kolejowego.

Energetyka: Sieć SN na terenie miasta Skarżyska -Kamiennej zasilana jest z 4 stacji 110 kV/ŚN. We wszystkich tych stacjach występują duże rezerwy mocy. Stacje ŚN/nn zasilane są liniami ŚN na powierzchni oraz kablowymi. Linie są utrzymane w dobrym stanie technicznym. Linie napowietrzne nn zostały wybudowane na słupach betonowych i w większości znajdują się w dobrym stanie technicznym.

Energetyka cieplna: Za produkcję, dostawy i dystrybucję energii cieplnej w mieście Skarżysko-Kamienna odpowiada spółka Celsium Sp. z o. o.https://www.ec-skarzysko.pl

Gospodarka wodno-ściekowa: Produkcja wody - eksploatacja ujęć wody, sprzedaż wody i ścieków realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: www.wodkan.skarzysko.pl Miasto posiada własną oczyszczalnię ścieków.