Działki przemysłowe
Tereny zielone
Udziały na sprzedaż
Grunty, nieruchomości
Inwestuj w Częstochowie
Tereny pohutnicze
Tereny inwestycyjne

Nieruchomości - działki inwestycyjne w Popowie

Położona w Hucie Podgórnej Popowo A nieruchomość znajduje się ok. 50 km od centrum Warszawy, przy drodze krajowej nr 62, na odcinku Wierzbica (Serock) - Wyszków, na zalesionym terenie w rozwidleniu rzeki Bug (ok. 4 km) oraz rzeki Narew (ok. 4 km) i stanowi część byłego ośrodka kolonijno - wypoczynkowego ZM URSUS. Składa się na nią 75 działek gruntu o łącznej powierzchni 20,4126 ha, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach OS1W/00052671/0, Nr OS1W/00061215/2 oraz OS1W/00052672/7.

Teren inwestycyjny ma kształt nieregularny, zbliżony do wielokąta. Działki, w przeważającej części, stanowią zwarty, ogrodzony, kompleks. W najbliższym otoczeniu przeważają tereny leśne i letniskowe (inne ośrodki wypoczynkowe, a także prywatne grunty zabudowane budynkami letniskowymi). Bardzo dobre walory przyrodnicze: korzystny wpływ dużych obszarów leśnych (osłona przeciwwietrzna, cisza, swoisty mikroklimat), bliskie sąsiedztwo rzek Narwi i Bugu, sprawiły iż na okolicznych terenach przez wiele lat dominowała funkcja rekreacyjno – wypoczynkowa. Na sąsiadujących terenach powstało wiele ciekawych tras spacerowych, rowerowych, a także konnych, w dużej części wkomponowanych w las. Grunty inwestycyjne znajdują się na terenie zasadniczo płaskim, a niewielkie pofałdowania występują w części północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej obszaru. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Przeważają tu grunty piaszczyste, suche, w większości porośnięte iglastymi i liściastymi drzewami. Tego rodzaju tereny inwestycyjne w Polsce stanowią atrakcyjne miejsce wypoczynku, uprawiania sportów i rekreacji - w przypadku nieruchomości w Popowie głównie dla mieszkańców Warszawy i okolic.


Tereny nieruchomości w Hucie Podgórnej Popowo A

Działki inwestycyjne w chwili obecnej nie są w większości objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił swoją moc prawną z dniem 31 grudnia 2003 roku. Tylko cztery z nich, wchodzące w skład nieruchomości, są obecnie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – znajdują się one na terenie przeznaczonym pod zabudowę letniskową (działki 82/2 i 573/1 oznaczone w planie symbolem ML9 i działki 596/5 i 597/3 oznaczone w planie symbolem ML2). W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka, teren został zaliczony do obszarów o funkcjach rekreacyjnych. Planowane przeznaczenie poszczególnych działek inwestycyjnych wchodzących w skład nieruchomości oznaczono jako UH oraz KDW (drogi wewnętrzne). Symbolem UH - funkcja wiodąca – oznaczono tereny koncentracji zabudowy letniskowej i ośrodków wypoczynkowych (hoteli, pensjonatów). Dopuszcza się tworzenie tu stref użyteczności publicznej z zespołami obiektów sportowych, hotelowych oraz stref usług rehabilitacyjno-medycznych i innych, zgodnie z przeznaczeniem terenu inwestycyjnego, a także, w mniejszym stopniu, stref rekreacji indywidualnej z zabudową jednorodzinną letniskową.

Obecnie, w rezultacie podjęcia przez Radę Gminy Somianka uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu, począwszy od 2013 roku, trwają prace projektowe. Sporządzono projekt mpzp, który jednak nie zaczął obowiązywać, ze względu na konieczność ponownego opracowania Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Somianka. W ostatniej przekazanej przez autorkę wersji projektu planu dla obszaru przedmiotowej nieruchomości przewidywano funkcje oznaczone symbolami: MNz (tereny zabudowy jednorodzinnej na działkach leśnych) i MLz (tereny zabudowy letniskowej na działkach leśnych), gruntów znajdujących się na obrzeżu nieruchomości, UT/UP (teren usług turystycznych i usług publicznych), dla działek położonych centralnie na nieruchomości oraz U (tereny usług nieuciążliwych), dla terenu przylegającego do drogi krajowej Nr 62.


Tereny nieruchomości w Hucie Podgórnej Popowo A

W roku 2016 dokonano rozbiórki posadowionych na gruntach inwestycyjnych budynków i większości budowli po byłym ośrodku kolonijno–wypoczynkowym, które znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym oraz utwardzono część powierzchni działki drogowej Nr 2061, zapewniając w ten sposób skomunikowanie centralnej części nieruchomości ze znajdującą się na północ od niej i częściowo wyznaczającą jej granicę ulicą Puszczyka (dukt leśny), wiodącą do Alei Centralnej, stanowiącej główną drogę kompleksu letniskowo–wypoczynkowego.Spółka zainteresowana jest sprzedażą bądź wydzierżawieniem posiadanych nieruchomości.

W dziale "Ogłoszenia" znajduje się oferta dotycząca aktualnie sprzedawanych działek

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji...

Zrozumiałem